Ga naar de hoofdinhoud

Intern Reglement Jachtclub Nieuwendorpe vzw

BO 10/06/2020

Punt 1

Algemeen

Ieder lid, toegetreden lid, sympathisant of bezoeker wordt geacht, louter door zijn lidmaatschap of zijn aanwezigheid op de accommodaties, bekend te zijn met dit reglement, het te aanvaarden en er zich aan te onderwerpen.
Bij misbruiken, wangedrag of niet naleven van dit reglement heeft het bestuur van Jachtclub Nieuwendorpe vzw het recht alle maatregelen te nemen, zelfs een toegetreden lid uit te sluiten.

Punt 2

Lidmaatschap

Lidmaatschap is toegetreden lid.
Sympathisant is geen toegetreden lid maar steunt de vereniging.
Toegetreden leden en sympathisanten maken geen deel uit van de “Algemene Vergadering”.
Toegetreden leden die om een of andere reden de vereniging hebben verlaten en nadien wensen terug aan te sluiten, krijgen in functie van anciënniteit een nieuw lidnummer.

Het lidmaatschap toegetreden lid of sympathisant is strikt persoonlijk en wordt aangegaan voor een periode van 1 kalenderjaar.
Elk jaar dient een hernieuwing voor lidmaatschap of sympathisant vóór 15 november schriftelijk terug aangevraagd te worden.
Voor deze aanvraag dient een kopie van het laatste Intern Reglement aan het bestuur bezorgd te worden, achteraan afgetekend én voor ‘gelezen’ én voor ‘akkoord’.
De eventuele hernieuwing gaat in op 1 januari van het volgende jaar.
Opzeggen kan door eenvoudig schrijven, uiterlijk 30 dagen vóór het verstrijken van de lopende periode.
Het bestuur behoudt zich het recht voor het lidmaatschap te weigeren of niet te hernieuwen zonder deze beslissing te hoeven motiveren.
Alle verschuldigde lid- en liggelden, evenals alle andere verrekeningen dienen vereffend te worden vóór de op de factuur vermelde betaaldatum.
Het crediteren van eventuele waarborgen of verrekening motivatiebijdrage zal pas gebeuren nadat alle openstaande facturen zijn vereffend en stopzetting van lidmaatschap schriftelijk aan het bestuur is gemeld. Het crediteren gebeurt begin januari volgend op de verlopen periode van het lidmaatschap. Zonder vergoeding van intresten.
Wie omwille van privacy, niet wil dat een foto met zijn afbeelding verschijnt op de website, moet dit vooraf schriftelijk melden aan het bestuur.
Toegetreden leden, houders van een ligplaats in de jachthaven, worden louter door het feit van hun lidmaatschap geacht hun bijdrage te leveren tot het in stand houden van de vereniging door met hun inzet de activiteiten en de werking te ondersteunen en de clubdoelstelling in een goede sfeer te helpen verwezenlijken.

Punt 3

Verhuur ligplaatsen

Een ligplaats kan ter beschikking gesteld worden :
 
 • Indien de havenaccommodatie daartoe een mogelijkheid biedt.
 • Indien de aanvrager lid is van de vereniging.
 • Indien het lid eigenaar is van het desbetreffende vaartuig.
 • Indien het nieuw lid een ligplaats schriftelijk heeft aangevraagd.
 • Indien het lid met ligplaats vóór 15 november schriftelijk hernieuwing heeft aangevraagd. Voor deze aanvraag dient een kopie van het laatste Intern Reglement aan het bestuur bezorgd te worden, achteraan afgetekend én voor ‘gelezen’ én voor ‘akkoord’.
 • Zolang het betrokken lid het Intern Reglement strikt eerbiedigt en naleeft en de clubgeest niet bezoedelt.
 • Zolang het betrokken lid geen daden stelt of gesteld heeft, die indruisen tegen de openbare orde en goede zeden.
 • Zolang het betrokken lid instaat voor het regelmatig onderhoud van zijn toegewezen deel van de steiger en er steeds voor zorgt dat de steiger en vaartuig zich in een propere en veilige staat bevinden.

De huur van de steiger is persoonlijk en voor een volledig kalenderjaar.
Er kan geen onderverhuring of overdracht van huur geschieden.

Elke hernieuwing voor een ligplaats dient elk jaar vóór 15 november schriftelijk aangevraagd te worden.
Het bestuur zal zijn beslissing meedelen uiterlijk op 20 december.
De eventuele hernieuwing gaat in op 1 januari van het volgende jaar.

Elke ligplaatshouder zal binnen de dertig dagen na elke vervaldatum een kopie van registratiebrief en verzekeringsbewijs bezorgen aan de havenbeheerder.

Elke ligplaatshouder is verplicht zijn medewerking te verlenen en toelating te geven tot langszij aanmeren, om bezoekers al dan niet in groep, te ontvangen in de jachthaven.
In uitzonderlijke gevallen (bv. bezoek van andere clubs) kunnen ligplaatshouders verzocht worden hun boten tijdelijk te groeperen.

Bij elke noodzakelijkheid en afwezigheid van de ligplaatshouder is de havenmeester of het bestuur bevoegd om het vaartuig te verplaatsen.

Het is ligplaatshouders ten strengste verboden hun ligplaats ter beschikking te stellen van derden.

Ligplaatshouders dienen bij uitstappen van meer dan één dag hun vertrek- en aankomstdatum 24 uur op voorhand te melden bij de havenmeester (voor contact, zie uithangbord in jachthaven).
Tijdens deze afwezigheid is de ligplaats ter beschikking van de Jachtclub Nieuwendorpe vzw.

Elke ligplaatshouder zal zijn pleziervaartuig met de nodige zorg onderhouden en er steeds voor zorgen dat het vaartuig zich in een propere en veilige staat bevindt.

Alleen vaarwaardige vaartuigen zijn in de jachthaven toegelaten.

Eens een ligplaats toegekend, wordt er niet gewisseld van locatie (Maldegem/Eeklo).
Een toegewezen ligplaats/locatie is evenwel geen vast recht.  Het bestuur heeft het recht een herschikking van de ligplaatsen uit te voeren indien dit nodig is voor de optimale benutting van het aantal mogelijke ligplaatsen.  Ook indien hiervoor van locatie moet gewisseld worden.

Punt 4

Naleving wettelijke reglementering

Elk lid wordt geacht alle reglementeringen betreffende de watersport te eerbiedigen.
In de haven dient men zich strikt te houden aan de snelheidsbeperking van 5km/u.

Elk lid, ligplaatshouder, moet als bestuurder van een vaartuig, beschikken over de nodige wettelijke documenten (vaarbewijs, certificaat marifoon, enz.) om dit type vaartuig te besturen.

Punt 5

Lid- en liggelden en tarieven voor leden, sympathisanten en passanten

Alle tarieven staan op onze site bij ‘Lid worden’, ‘Ligplaatsen’ en ‘Bezoekers’.

De liggelden voor de ligplaatsen worden jaarlijks aangepast.  De aanpassing gebeurt op basis van de consumptieprijsindex van de maand september, zodat de nieuwe tarieven tijdig kunnen gecommuniceerd worden naar de ligplaatshouders in verband met hernieuwing ligplaats.

Alle tarieven kunnen zonder voorafgaandelijk bericht worden gewijzigd na goedkeuring door de raad van bestuur.

Als bewijs van betaling van het lidgeld ontvangt elk lid een lidkaart die moet kunnen voorgelegd worden.

Geen enkel lid van de vereniging kan verhaal uitoefenen tegen de vereniging of zijn bestuurders, noch kunnen zij restitutie krijgen van betaalde bijdragen en/of vergoedingen.

Punt 6

Gebruik accommodatie

Elk lid mag en kan slechts gebruik maken van de clubaccommodatie voor zover:
 • Alle verschuldigde lid- en liggelden vereffend zijn.
 • Hij een bewijs van lidmaatschap voor het lopende kalenderjaar kan voorleggen.
 • De boot voorzien is van een reglementair registratienummer.
 • De boot voorzien is van een geldige waterwegenvergunning.
 • Er een rechtstreekse verzekering is afgesloten voor de boot en de passagiers t.o.v. derden, uitgebreid met een dekking voor de bergingskosten.
 • Alle verplichte boorddocumenten, veiligheidsvoorzieningen en herkenningstekens in en op het vaartuig aanwezig zijn.

Het afmeren van de vaartuigen gebeurt te Maldegem met de boeg tegenstroom, dus richting Schipdonksluis. Te Eeklo afmeren met de boeg richting brug Nieuwendorpe.

Het is ten strengste verboden enige wijziging, uitbouw of opbouw aan te brengen aan de steigers, behalve indien daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor verleend werd door het bestuur.

Indien een vaartuig via een antidiefstal systeem met de steiger verbonden is moet dit in geval van nood te verwijderen zijn (reservesleutel – code bij havenmeester).

Het is verboden om autobanden of andere schokabsorberende materialen aan de steigers te bevestigen. Eventuele schokabsorberende materialen dienen deel uit te maken van het vaartuig.
Niet drijvende materialen en autobanden zijn verboden.

Het is verboden meertouwen over de steigers te spannen.

Meertouwen moeten volgens goed zeemanschap (spring) aangebracht worden. Zorg voor voldoende speling zodat het schip een hogere of lagere waterstand veilig kan verwerken.

Op de oever, de steigers en de toegangen mogen geen voorwerpen worden achtergelaten.

Bezoekers dienen zich aan te melden bij de havenmeester die hen een ligplaats zal toewijzen.

In de jachthaven zijn geen woonboten toegestaan en is permanente bewoning verboden.

Vaartuigen met commerciële doeleinden zijn niet toegelaten.

Op de aangemeerde schepen mogen geen andere werken uitgevoerd worden dan de noodzakelijke onderhoudswerken.

Om het even welke vorm van lozing of verontreiniging in de waterweg is verboden.
Huishoudelijk afval kan afhankelijk van de locatie alleen gedeponeerd worden in vuilniszakken van de gemeente Maldegem of de stad Eeklo.
Vuilniszakken zijn te koop bij de havenmeester.
(Vuilniszak € 2,20)
Voor de praktische richtlijnen verwijzen we naar de havenmeester of richtlijnen op het infobord in de jachthaven.

Het is verboden uw wagen te parkeren op plaatsen welke daar niet toe bestemd zijn.
(Maldegem) Parking De Koetshoeve. Bij lang parkeren melden bij uitbaters “De Koetshoeve”.
(Eeklo) Bij kort verblijf parkeren in de parkeerstroken. Havenparkeerkaart is verplicht.
Bij lang verblijf parkeren op het terrein. Bezoekers in Eeklo parkeren op het terrein.

Elke gebruiker dient zich te houden aan de onderrichtingen van de havenmeester of van de bestuurders.

Punt 7

Elektriciteit

Op eenvoudig verzoek en mits betaling van het tarief en ‘vast recht’ vermeld onder punt 5 van dit reglement kan elektriciteit op de steiger afgenomen worden. Iedere gebruiker wordt een eigen aftakpunt en teller toegewezen en kan een sleutel van de steigerkast in bruikleen bekomen. (Eeklo waarborg voor slot, sleutel vergrendeling)
Die sleutel is strikt persoonlijk en mag nooit doorgegeven worden aan derden.

Het openen van de hoofd verdeelkast is enkel toegestaan aan personen die hiervoor zijn aangesteld door het bestuur.

Het stroomverbruik is beperkt tot 10A of 2200 Watt per vaartuig.
Booteigenaars kunnen de club of zijn bestuurders nooit aansprakelijk stellen voor het uitvallen van elektriciteit en de daarbij geleden schade.

Het is ten strengste verboden elektriciteit aan derden door te geven.

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor aan- en afsluiten van zijn toegewezen elektriciteitsaansluiting en het correct noteren (Maldegem) van de tellerstand op de daarvoor voorziene documenten.

De facturatie van verbruik elektriciteit gebeurt tweemaal per jaar, begin mei en begin november op basis van de meterstanden.

Water

Locatie Maldegem
Kanaalwater (ondrinkbaar) kan door de booteigenaars afgenomen worden via de daarvoor beschikbare aftappunten op de steiger.

Na gebruik dienen de hoofdkranen aan de lage steiger afgesloten te worden.

Men dient er op te letten dat na gebruik van de installaties, alle slangen en andere materialen zorgvuldig worden opgeborgen.

Locatie Eeklo
Drinkwaterautomaat. Jetons te koop bij de havenmeester.
Voor afname van groot debiet moet men vooraf een afspraak regelen met de havenmeester.
De afrekening wordt in liter afgerond naar boven, en zoals bij de waterzuil verrekend per 100 liter.
Kanaalwater (ondrinkbaar) kan door de booteigenaars afgenomen worden via de daarvoor beschikbare aftappunten op de steiger.
Men dient er op te letten dat na gebruik van de installaties, alle slangen en andere materialen zorgvuldig worden opgeborgen.

Punt 8

Veiligheid

De steiger dient te allen tijde vrij te zijn. Alles wat de veilige doorgang op de steiger verhindert is ten strengste verboden.

Elk lid dient zijn elektriciteitsaansluiting te ontkoppelen wanneer het vaartuig niet aan de steiger aangemeerd ligt.

Elk lid wordt geacht de nodige zorg te besteden bij het leggen van stroomkabels op de steiger, zodat deze nooit een hindernis of gevaar vormen voor andere gebruikers van de steigers.

Punt 9

Bevoegdheid bestuur

Het bestuur heeft het recht:
 
 • Indien een lid (ligplaatshouder) het Intern Reglement niet naleeft kan het bestuur de huur van de ligplaats vroegtijdig beëindigen zonder dat daarvoor een schadevergoeding verschuldigd is aan het lid.
In dit geval zal de ligplaatshouder zijn boot binnen de 15 dagen uit de jachthaven verwijderen.
Indien dit niet spontaan gebeurt, zal langer verblijf in de jachthaven beschouwd worden als niet toegelaten en zal aan de eigenaar dagtarief passanten aangerekend worden, zonder kortingen.
 
 • Bij misbruiken op de reglementen of bij wangedrag de toegang tot de accommodaties te verbieden en het lid uit te sluiten.

Punt 10

Verantwoordelijkheid bestuur

Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke schade, diefstal of letsel opgelopen in het water, op de steigers, aan de boten, de aanhorigheden of in de lokalen gebruikt door Jachtclub Nieuwendorpe vzw.

Ieder lid of bezoeker aanvaardt door zijn lidmaatschap of aanwezigheid dat de vereniging noch zijn bestuurders verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor verlies of diefstal van enig welk tuig, dat geen deel uitmaakt van de vaste accommodatie welke eigendom is van Jachtclub Nieuwendorpe vzw.

Ieder lid of bezoeker aanvaardt door zijn lidmaatschap of aanwezigheid dat de vereniging noch zijn bestuurders verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor om het even welke schade of letsel, opgelopen op de accommodatie die eigendom is van Jachtclub Nieuwendorpe vzw.

Ieder lid of bezoeker aanvaardt door zijn lidmaatschap of aanwezigheid dat de vereniging noch zijn bestuurders verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor om het even welke schade of letsel, veroorzaakt door om het even wie op de accommodatie die eigendom is van Jachtclub Nieuwendorpe vzw.

Elk lid wordt geacht een exemplaar van dit reglement ontvangen te hebben.
Alle documenten voor lidmaatschap, sympathisant, ligplaats of hernieuwing zijn op eenvoudig verzoek via de havenmeester of bestuur te bekomen.
Een kopie van dit reglement is online ter beschikking via onze site en op eenvoudig verzoek te bevragen bij het bestuur.

Dit reglement vervangt alle voorgaande versies.


Opgesteld te Oostwinkel, BO 10/06/2020
Het bestuur

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie