Ga naar de hoofdinhoud

Privacyverklaring Jachtclub Nieuwendorpe vzw

Als JACHTCLUB NIEUWENDORPE vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens :

JACHTCLUB NIEUWENDORPE vzw
Nieuwendorpe 55
9900 EEKLO
info@nieuwendorpe.be
+32 483 81 72 76

 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, sympathisanten en personen die belangstelling tonen of toonden voor onze club.
 

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door JACHTCLUB NIEUWENDORPE vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
 • ledenadministratie
 • het versturen van informatie, uitnodigingen, …
In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :
 • persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,
 • privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres
 • rijksregisternummer (enkel voor de effectieve leden)
 • persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geslacht/gender
 • bootgegevens (naam, LOA, B, D, immatriculatie, vlaggenbrief en verzekeringsattest)
 • beeldmateriaal (digitale foto’s, …)
We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt via :
 • formulier aanvraag toetredend lid/sympathisant
 • formulier aanvraag ligplaats
 • persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
 

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging.
 

Verstrekking aan derden

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partij(en) :
 • VPF, Vlaamse Pleziervaartfederatie
 • ASSURWEST, verzekeringsmaatschappij (o.a. verzekeren van onze leden, sympathisanten en hun partners op werkdagen)
Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
 

Bewaartermijn

JACHTCLUB NIEUWENDORPE vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.
 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen :
 • alle personen die namens JACHTCLUB NIEUWENDORPE vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • we gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een ‘firewall’.
 • we maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij worden op regelmatige basis bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid.
 • aan onze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking. Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel contact@apd-gba.be
 

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

JACHTCLUB NIEUWENDORPE vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
Versie 1, 10/07/2018

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie