Ga naar de hoofdinhoud

Statuten Jachtclub Nieuwendorpe vzw

Jachtclub Nieuwendorpe vzw
Nieuwendorpe  55
9900    Eeklo
STATUTEN ***
Publicatie :   2003-01-17     N. 001593
Nummer van de vereniging: 15932003

Statuten van de VZW Jachtclub Nieuwendorpe - update 7 mei 2016

In het jaar 2002, op 26 november, werd overgegaan tot de oprichting van de vereniging zonder winstoogmerk Jachtclub Nieuwendorpe.
De leden-stichters zijn:
1. Frodure, Robert, elec. technieker, Pieter de Coninckstraat 15, 9900 Eeklo, Belg.
2. Heirman, Jan, ambtenaar, Teirlinckstraat 9, 9900 Eeklo, Belg.
3. D'havé, Jean-Pierre, metaalarbeider, Eikelstraat 29, 9900 Eeklo, Belg.
4. Verlé, Jean-Walter, schrijnwerker, Mandeweegsken 75, 9900 Eeklo, Belg.

TITEL I. -- Benaming, zetel, doel, middelen, duur
Art. 1. De vereniging draagt de naam: VZW Jachtclub Nieuwendorpe.
Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd op het adres : Nieuwendorpe 55,  9900 Eeklo.  De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Oost Vlaanderen.
Art. 3. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de pleziervaart, de watersport en het nautisch toerisme (ondermeer door het inrichten, aanmoedigen of coördineren van publieke activiteiten, waaraan het hiervoor beschreven voorwerp en de geest waarin het bepaald is, beantwoordt),  de belangen van de leden te behartigen en clubactiviteiten te bevorderen en te ondersteunen.
De vereniging mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.  Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomende wijze, handelsdaden stellen, enkel zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.
Art. 4. De vereniging is voor onbepaalde tijd opgericht. Zij kan te allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de Algemene Vergadering

TITEL II. -- Leden, aanneming, ontslag, bijdragen, verplichtingen
Art. 5. De vereniging telt effectieve leden en toegetreden leden. Het minimum aantal effectieve leden is vier.
De stichtende leden van de vereniging zijn van rechtswege effectieve leden.
De effectieve leden vormen de Algemene Vergadering. De toegetreden leden kunnen zijn, de personen die: de vereniging op gelijk welke manier ten dienste kunnen zijn tot de verwezenlijking van de doelstelling. De toegetreden leden kunnen uitgenodigd worden op de bestuursvergaderingen en op de algemene vergaderingen.
De aansluitingsmodaliteiten of ontslag in het statuut van de toegetreden leden, worden vastgelegd door de raad van bestuur in het “Huishoudelijk Reglement”.
Art. 6. Om effectief lid te worden van de vereniging moet men:
a) Aanvaard worden door de Raad van Bestuur.
b) De statuten bijtreden en het ledenaansluitregister ondertekenen.
c) De toetredingsbijdrage, vastgesteld door de Raad van Bestuur, maar met een maximum van EUR 1250, betalen.
Art. 7. De effectieve leden kunnen zich ieder ogenblik uit de vereniging terugtrekken, mits hun ontslag schriftelijk kenbaar  te maken aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.  Zo door vrijwillig ontslag, afzetting of voor welke reden dan ook het aantal effectieve leden dreigt terug te vallen beneden het minimum, kan het ontslag eerst van kracht worden na een bestuursvergadering die in vervanging heeft voorzien.

TITEL III. -- BESTUUR.
Art. 8. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minstens drie bestuurders (gekozen tussen de effectieve leden).  De verkozen bestuurders worden aangeduid voor een onbepaalde duur.
De stichtende leden worden de facto als lid van de Raad van Bestuur aangeduid tot hun vrijwillig ontslag, afzetting  of overlijden.
Bestuurders kunnen vrijwillig ontslag nemen mits hun ontslag per aangetekend schrijven kenbaar te maken aan de voorzitter of als deze ontslag zou nemen aan de ondervoorzitter.  Dit ontslag is pas van kracht na een Algemene Vergadering die in vervanging heeft voorzien.
Zo door vrijwillig ontslag, afzetting of voor welke rede dan ook het aantal bestuurders dreigt terug te vallen beneden het minimum, kan het ontslag eerst van kracht worden na een Algemene Vergadering die in vervanging heeft voorzien.
Art. 9. De bestuurders gaan uit hoofde van de verbintenis van de vereniging geen enkele persoonlijke verbintenis aan.
Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot het uitoefenen van het mandaat dat zij verkregen hebben.
De Raad van Bestuur oefent haar mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden onder haar verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden.
Voor beslissingen genomen in de Raad van Bestuur volstaat tegenover derden de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.  Voor financiële verrichtingen volstaat de handtekening van de secretaris-penningmeester of de voorzitter.
Art. 10. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden, een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Beide laatste kunnen in één persoon verenigd worden.
Art. 11. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om al de daden van bestuur of van beschikkingen te stellen die de vereniging aanbelangen.
Tot haar bevoegdheid behoort alles wat door de wet of door deze statuten niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering wordt voorbehouden.

TITEL IV. -- Algemene Vergadering
Art. 12. De Algemene Vergadering bestaat uit al de effectieve leden van de vereniging.
Behoren uitsluitend tot hun bevoegdheid:
a) De wijzigingen van de statuten der vereniging.
b) De benoeming en afzetting der bestuurders.
c) De goedkeuring der  rekeningen en begroting.
d) De vrijwillige ontbinding van de vereniging.
e) De uitsluiting der effectieve leden.
f) Het bepalen en goedkeuren van de jaarlijkse ledenbijdrage.
Art. 13. Er moet ieder jaar vóór het verstrijken van het tweede kwartaal een algemene statutaire vergadering gehouden worden.  De effectieve leden worden schriftelijk, per post, fax of e-mail uitgenodigd op de Algemene Vergadering, door de voorzitter of secretaris van de Raad van Bestuur, minstens acht dagen vooraf verstuurd met melding van agenda, datum, uur en plaats. Van iedere vergadering maakt de secretaris een verslag dat ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris. De notulen worden naar alle leden verstuurd en worden in een dossier verzameld. De notulen zijn tijdens iedere zitting ter inzage van de leden en van belanghebbende derden.
Art. 14. De vergadering is geldig aangesteld indien minstens de helft van de effectieve leden aanwezig is, voor de punten zoals vermeld in de wet van 2 Mei 2002 is een 2/3 aanwezigheid noodzakelijk.
Bij een onvoldoende aanwezigheid dient een tweede statutaire vergadering bij elkaar geroepen welke kan beslissen ongeacht het aantal aanwezigen, zoals bepaald in de wet van 2 Mei 2002.

TITEL V. -- Begroting, berekeningen
Art. 15. Ieder jaar op 31 december wordt de rekening van het boekjaar afgesloten en de begroting van het volgende boekjaar opgemaakt. Beide worden ter goedkeuring voorgelegd aan de daarop volgende Algemene statutaire Vergadering.
De goedkeuring telt als decharge.

TITEL VI. -- Ontbinding, vereffening
Art. 16. De ontbinding en vereffening der vereniging wordt geregeld door de wet van 2 Mei 2002.

TITEL VII. -- Wettelijke kennis
Art. 17. Voor al wat door de statuten niet uitdrukkelijk geregeld is, is de wet van 2 Mei 2002 van toepassing.


Oudenaarde, 7 mei 2016


Bovenstaande tekst is de versie met de wijzigingen en aanpassingen gebaseerd op:
de basistekst van 26 Nov 2002 – publicatie 2003-01-17 – N. 001593.Frodure Robert, voorzitter (get)


Verstraelen Dirk, secretaris (get)
 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie