Ga naar de hoofdinhoud

Statuten Jachtclub Nieuwendorpe vzw

I. DE VERENIGING

Artikel 1. Benaming
De vereniging wordt ‘Jachtclub Nieuwendorpe vzw’ genoemd, afgekort ‘JCN vzw’.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De zetel van de vzw is gelegen te 9900 EEKLO, Nieuwendorpe 55, gelegen in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Doelstellingen en voorwerp van de vzw
De vzw stelt zich tot doel – als watersportvereniging - de pleziervaart en het nautisch toerisme te bevorderen.
Het voorwerp, ofwel de concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer :
• ligplaatsen creëren met nutsvoorzieningen en deze onderhouden
• organiseren van varende activiteiten in clubverband
• promoten van deelname aan varende activiteiten van onze federatie.
Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.
Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.  Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Artikel 4. Duur van de vzw
De vzw is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden bij beslissing van de Algemene Vergadering.

II. LIDMAATSCHAP

Artikel 5. Leden en toegetreden leden
In de vzw zijn er gewone leden (hierna ‘leden’) en toegetreden leden.  De leden vormen de Algemene Vergadering.

Artikel 6. Aantal leden
Er zijn minstens vier leden.

Artikel 7. Lidmaatschap van leden
Elk toegetreden lid  kan zich kandidaat stellen als lid.
De inhoudelijke voorwaarden om tot de vzw als lid toe te treden zijn de volgende:
• aanvaard worden door het Bestuur
• de statuten bijtreden.
Een kandidaat-lid moet schriftelijk/per e-mail een aanvraag indienen bij het Bestuur.
Het Bestuur beslist autonoom over de aanvaarding van de kandidaat als lid op haar eerstvolgende vergadering.  Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden.  Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Artikel 8. Rechten en plichten van leden
Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen.  Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen.  Dit register kan niet worden verplaatst.
Daarnaast hebben alle leden alle rechten en plichten die in het WVV (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) vastgelegd zijn.

Artikel 9. Lidmaatschapsbijdrage van leden
De leden betalen geen jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.  Zij betalen wel, net als de toegetreden leden, jaarlijks lidgeld.

Artikel 10. Ontslagneming van leden
Elk lid kan op elk moment uit de vzw ontslag nemen door dat ontslag per brief/per e-mail bekend te maken aan het Bestuur.
Daarnaast wordt een lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden en vervalt het lidmaatschap bijgevolg onmiddellijk en automatisch:
• wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarde(n) om lid te zijn in de vzw
• wanneer een lid in een bepaalde hoedanigheid lid was van de Algemene Vergadering en hij of zij deze hoedanigheid verliest
• wanneer het lid zijn of haar lidgeld voor het lopende jaar niet betaald heeft binnen de maand na een schriftelijke aanmaning.
Als door de ontslagneming van een lid het aantal leden onder het wettelijk of statutair minimum daalt, dan wordt de ontslagneming opgeschort totdat er na een redelijke termijn een vervanger is gevonden.

Artikel 11. Schorsing van leden
Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan het Bestuur het lidmaatschap schorsen in afwachting van de Algemene Vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging van het lidmaatschap.

Artikel 12. Uitsluiting van leden
Het lidmaatschap van een lid kan op elk moment worden beëindigd door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, bijeengeroepen door het Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van de leden, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.  De uitsluiting wordt geagendeerd met alleen de naam.  Het lid wordt door de voorzitter van het Bestuur geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting.  Het lid moet worden gehoord op de Algemene Vergadering.
De stemming over het beëindigen van het lidmaatschap van een lid is geheim.

Artikel 13. Uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw
Geen enkel lid of toegetreden lid, noch de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, kunnen enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vzw.
Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen.
Deze uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz.

Artikel 14. Aansluiting van toegetreden leden
Elke natuurlijke persoon die de doelstellingen van de vzw ondersteunt, kan zich kandidaat stellen als toegetreden lid.
De voorwaarden om tot de vzw als toetredend lid aan te sluiten zijn de volgende:
• aanvaard worden door het Bestuur
• het Intern Reglement bijtreden.
Een kandidaat-toegetreden lid moet schriftelijk/per e-mail een aanvraag indienen bij het Bestuur.
Het Bestuur beslist autonoom over de aanvaarding van de kandidaat als toegetreden lid op haar eerstvolgende vergadering.  Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden.  Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Artikel 15. Rechten en plichten van toegetreden leden
Toegetreden leden hebben enkel de rechten en de plichten zoals beschreven in het Intern Reglement.
De laatste goedgekeurde versie van het Intern Reglement is steeds terug te vinden in de voettekst van onze website https://www.nieuwendorpe.be/nl/

Artikel 16. Bijdrage van toegetreden leden
De toegetreden leden betalen geen jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.  Zij betalen wel, net als de leden, jaarlijks lidgeld.
Alle tarieven zijn steeds terug te vinden op onze website https://www.nieuwendorpe.be/nl/

Artikel 17. Ontslagneming van toegetreden leden
Elk toegetreden lid kan op elk moment uit de vzw ontslag nemen door dat ontslag per brief/per e-mail bekend te maken aan het Bestuur.
Daarnaast wordt een toegetreden lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:
• wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om toegetreden lid te worden in de vzw
• wanneer een toegetreden lid zijn of haar lidgeld  voor het lopende jaar niet betaald heeft binnen de maand na een schriftelijke aanmaning.

Artikel 18. Beëindiging van lidmaatschap van toegetreden leden
Het lidmaatschap van een toegetreden lid kan op elk moment worden beëindigd door het Bestuur.

III. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. Samenstelling van de Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering bestaat uit de leden.
Zij wordt voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, bij diens afwezigheid door de secretaris.

Artikel 20. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering
De volgende exclusieve bevoegdheden worden uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend:
• de statutenwijziging
• de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend
• de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging
• de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen
• de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting
• de ontbinding van de vereniging
• de uitsluiting van een lid
• de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming
• om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden
• alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

Artikel 21. Vergaderingen van de Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering moet minstens één maal per jaar worden bijeengeroepen en dit binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar.
Het Bestuur kan een Algemene Vergadering bijeen roepen wanneer zij dit nodig acht, in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste 1/5 van de leden het vraagt.

Artikel 22. Uitnodiging en agenda van de Algemene Vergadering
De vergaderingen van de Algemene Vergadering worden door het Bestuur bijeengeroepen.
De Algemene Vergadering moet bijeengeroepen worden wanneer 1/5 van de leden van de vereniging het vragen.
Het Bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.
De uitnodiging wordt minstens vijftien dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle leden en bestuurders verstuurd per brief/e-mail op het adres dat deze daartoe laatst heeft opgegeven.
De uitnodiging bevat de datum, uur en plaats van de Algemene Vergadering, evenals een ontwerp van agenda.
Aan de leden en de bestuurders die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens het WVV aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd.
Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht.  Het moet uiterlijk 10 dagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering aan het Bestuur bezorgd worden.

Artikel 23. Aanwezigheidsquorum op de Algemene Vergadering
Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens 1/2 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering.
Bij volgende beslissingen moet minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn:
• wijziging aan de statuten
• uitsluiting van leden
• wijziging van het doel van de vzw.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan het minimum vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden.  Die kan geldig beraadslagen en besluiten en de wijzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.  De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 24. Verloop van de Algemene Vergadering
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.  Zij kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules.
De bestuurders kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

Artikel 25. Stemming op de Algemene Vergadering
Op de Algemene Vergadering heeft elk lid één stem.
Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden vertegenwoordigd worden.
Elk lid kan maximum 1 volmacht dragen.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve waar het WVV of de statuten anders bepalen.
Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de voorzitter,  bij diens afwezigheid de ondervoorzitter, bij diens afwezigheid de secretaris, doorslaggevend zijn.
Volgende beslissingen vereisen een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend:
• wijziging aan de statuten.
Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5 van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Artikel 26. Verslag van de Algemene Vergadering
Er wordt verslag genomen van de beslissingen van de Algemene Vergadering, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw.
Elk lid heeft recht op inzage in dit verslag. Daarnaast worden de leden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door toezending van een kopie van de originele verslagen van de Algemene Vergaderingen.
Toegetreden leden en derden hebben geen recht op inzage in de verslagen van de Algemene Vergadering.

IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 27. Samenstelling van het Bestuur
De vzw wordt bestuurd door een Bestuur, samengesteld uit ten minste 3 bestuurders, allen leden van de vzw.
De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor onbepaalde duur.
Het Bestuur verdeelt onder zijn leden de functies van een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.  Beide laatste kunnen in één persoon verenigd worden.
Het Bestuur wordt voorgezeten door een voorzitter.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Artikel 28. Coöptatie van bestuurders
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.  Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist.  Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 29. Bevoegdheden van het Bestuur
Het Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.
Het bestuur vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig oordeelt.  Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV of de statuten.  Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV.
Indien het Bestuur het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het Bestuur op te nemen.
De laatste goedgekeurde versie van het Intern Reglement is steeds terug te vinden in de voettekst van onze website https://www.nieuwendorpe.be/nl/

Artikel 30. Externe vertegenwoordigingsmacht van het Bestuur
Het Bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte.
Hij vertegenwoordigt de vzw door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk handelen.

Artikel 31. Bekendmakingsvereisten van het Bestuur
De benoeming van de leden van het Bestuur en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.  Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 32. Vergaderingen van het Bestuur
Het Bestuur vergadert na oproeping door de secretaris, zo dikwijls als het belang van de vzw het vereist, en op vraag van een bestuurder, gericht aan de secretaris.

Artikel 33. Aanwezigheidsquorum en stemming door het Bestuur
Het Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten als ten minste een meerderheid van de bestuurders aanwezig is op de vergadering.
De besluiten binnen het Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders.  Bij gelijkheid van stemmen heeft de voorzitter of de bestuurder die de vergadering voorzit, de doorslaggevende stem.
Besluiten van het Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders genomen worden.  Dit houdt in elk geval in dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoonconferentie of ander communicatiemiddel.

Artikel 34. Verslag van het Bestuur
Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het Bestuur, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw.
Elke bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van de verslagen.
De notulen van de vergaderingen van het Bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 35. Tegenstrijdig belang
Wanneer het Bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt.  Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen.  Het is het Bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het Bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.
Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd; ingeval de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het Bestuur ze uitvoeren.
Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het Bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 36. Einde bestuursmandaat van rechtswege en door ontslagneming
Een bestuurder wordt geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te blijven in de vzw, zoals in de statuten bepaald.  De vaststelling daarvan gebeurt door de Algemene Vergadering.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het Bestuur.
Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat de Algemene Vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging kan voorzien.
Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van deze bestuurder.

Artikel 37. Ontslag van bestuurders
Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
De stemming over het beëindigen van het mandaat van een bestuurder is geheim.

V. AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

Artikel 38. Aansprakelijkheid van bestuurders
De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht.  Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is.  Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.
Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.
Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan.
Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.
Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikelen XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in art. 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.

VI. BOEKHOUDING

Artikel 39. Boekjaar
Het boekjaar van de vzw begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 40. Boekhouding
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.
Het Bestuur legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.
Nadat het Bestuur verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande jaar, spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders.  Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming.  Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extra-statutaire of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering neergelegd in het dossier op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening ook neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

Artikel 41. Toezicht door een commissaris
Zolang de vzw voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de criteria van ‘kleine vzw’ zoals omschreven in art. 3:47 §2 WVV overschrijdt, is de vzw niet verplicht een commissaris te benoemen.
Zodra de vzw wel meer dan één van de criteria overschrijdt, moet ze één of meer commissarissen belasten met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten en van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.
De commissaris wordt door de Algemene Vergadering benoemd onder de leden van het Instituut van bedrijfsrevisoren voor een termijn van 1 jaar.  De Algemene Vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris en spreekt zich tevens uit over de kwijting van de commissaris.

VII. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 42. Vrijwillige ontbinding van de vzw
De vzw kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden.
De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vzw, voorgelegd door het Bestuur of door minstens 1/5 van alle leden.
Om op een geldige manier te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering.
De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 43. Bestemming van het vermogen van de vzw na ontbinding
In geval van ontbinding en vereffening, beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het vermogen van de vzw. In elk geval wordt het bestemd aan een vereniging met een gelijkaardig belangeloos doel.

Artikel 44. Bekendmakingsvereisten
Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.

VIII. SLOT

Artikel 45. Slot
Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten van toepassing.


 ‘Bron: SCWITCH, www.scwitch.be’.

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie